Doug M. from Hamilton, NJ has won our Countdown to Christmas Sweepstakes!